Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động, hiệp thương dân chủ. Hội đoàn kết, tập hợp DNT Quảng Ninh, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo, cùng phấn đấu cho sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên, góp phần xây dựng và phát triển lực lượng doanh nhân Quảng Ninh, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
    Phong trào DNT Quảng Ninh đã trải qua 15 năm hình thành và phát triển. Được thành lập từ năm 2002 với 11 thành viên đến nay Hội DNT Quảng Ninh đã có trên 100 hội viên.
    Với tinh thần Doanh nhân trẻ - Hoài bão lớn, với lòng yêu nước và tự tôn dân tộc, với quyết tâm không cam chịu đói nghèo và khát vọng lập nghiệp, kiến quốc, DNT Quảng Ninh  luôn là những chiến sĩ trẻ xung kích trên mặt trận kinh tế, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của đất nước.
      - Năm 1998 thành lập câu lạc bộ DNT Quảng Ninh
      - Ngày 31/10/2002 Công văn số 3910/2002/QĐ-UB Quyết định của UBND Tỉnh cho phép thành lập Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ Tỉnh Quảng Ninh
      - Ngày 10/9/2012 Công văn số 2265/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Ninh
     - Ngày 09/04/2013 Công văn số 909/QĐ-UBND Quyết định đổi tên Hội Các nhà doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Ninh thành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ninh và phê duyệt Điều lệ Hội.
 
 * Chủ tịch Hội DNT Tỉnh Quảng Ninh qua các thời kỳ:
              - Anh Nguyễn Tiến Hùng:  Chủ tịch Uỷ ban lâm thời Hội DNT Quảng Ninh Khoá I (2002 - 2005)
              - Anh Đỗ Mạnh Hùng:       Chủ tịch Hội DNT Quảng Ninh Khoá II (2005 - 2009)
              - Anh Đỗ Mạnh Hùng:       Chủ tịch Hội DNT Quảng Ninh Khoá III (2009 - 2012)
              - Anh Nguyễn Hữu Thuỷ:  Chủ tịch Hội DNT Quảng Ninh Khoá IV (2012 - 2017)
              - Anh Nguyễn Hữu Thủy: Chủ tịch Hội DNT Quảng Ninh khóa V (2017 - 2022)
Loading the player ...

may nen khi